• 13-FEB-2017

Regulamin Konkursu adidas #TangoSquad „Pokaż, co potrafisz”

Regulamin Konkursu adidas #TangoSquad „Pokaż, co potrafisz”

I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem Konkursu jest TAILOR MADE PR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 22/4 (00-478), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000628713 oraz NIP 142131054.
2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

II. TERMIN I MIEJSCE
Konkurs odbywa się w Warszawie, za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram, w terminie od dnia 13.02.2017 r. do 14.02.2017, do godz. 23:59.

III. WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA („WARUNKI”)
1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie polega na umieszczeniu przez Uczestnika filmu z nagranym zadaniem konkursowym (potocznie zwanego „sztuczką piłkarską”), wykonanym we wskazanym przez Organizatora miejscu, wraz z oznaczeniami #TangoSquad i @adidas_PL na swoim profilu w serwisie społecznościowym Instagram. Zgłoszenia należy dokonać w okresie trwania Konkursu, od chwili otrzymania wiadomości o Konkursie za pośrednictwem komunikatora Messenger.
2. Warunki rozpatrzenia zgłoszenia:
a. Zamieszczony materiał przedstawia Uczestnika oraz ewentualnie inne osoby, do którego Uczestnik posiada majątkowe prawa autorskie umożliwiające ich publikację w Internecie oraz ewentualnie posiada zgody innych osób na publikację ich wizerunków;
b. Zamieszczone materiały nie zawierają treści niecenzuralnych, obraźliwych, niezgodnych z prawem lub o charakterze politycznym lub religijnym;
c. Zgłoszenia dokonano w terminie;
3. Regulamin zostanie udostępniony Uczestnikom za pośrednictwem komunikatora Messenger, poprzez podanie adresu www, pod którym jest on dostępny.
4. Uczestnik, umieszczając materiał wideo w sposób określony w ust. 1, potwierdza tym samym akceptację postanowień Regulaminu.
5. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej „Uczestnik”) jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.
6. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje publiczne konto osobiste w serwisie Instagram, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Instagram® (dalej „Profil”), oraz są członkami Grupy Tango Squad Facebook Messenger. Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.

IV. KOMISJA KONKURSOWA
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

V. KWALIFIKACJA I NAGRODY
1. Spośród prawidłowo zamieszczonych filmów konkursowych zostanie wyłoniony jeden zwycięski. Podstawą wyboru zwycięskiego filmu jest jego oryginalność według kryteriów oceny Organizatora.
2. Organizator powoła komisję konkursową, która będzie oceniać filmy, a w skład której wejdą 3 osoby powołane przez Organizatora.
3. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej w terminie do 15.02.2017, do godziny 17:00, poprzez wiadomość wysłaną za pośrednictwem komunikatora Messenger.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania konkursu bez podawania przyczyny.
5. Nagrodą w Konkursie dla Zwycięzcy są dwa bilety VIP na mecz Legia Warszawa - Ajax Amsterdam, który odbędzie się 16.02.2017 r. o godzinie 21:05 w Warszawie na Stadionie Wojska Polskiego przy ulicy Łazienkowskiej 3. 
6. Nagroda przeznaczona jest dla jednego uczestnika oraz dla jednej osoby towarzyszącej Uczestnikowi (dalej „Zwycięzcy”).
7. Każdy Uczestnik w czasie trwania konkursu może wygrać tylko jedną Nagrodę .
8. adidas i Administrator Grupy nie odpowiadają za bezpieczeństwo Zwycięzców w trakcie oglądania meczu stanowiącego wygraną w konkursie. Zwycięzca samodzielnie (lub za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób poniżej 18. roku życia) i dobrowolnie podejmuje decyzję o udziale w oglądaniu meczu, biorąc pod uwagę m.in. swój stan zdrowia.
9. Zwycięzca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu stadionu Legii Warszawa, który jest dostępny na terenie stadionu bądź na stronie internetowej www.legia.com.
10. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich, za wyjątkiem obowiązku przekazania elementów nagrody członkom drużyny. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję Konkursową.
11. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych zwycięzców w chwili wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy. Przed wydaniem Nagrody zwycięzca może zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości.

VI. PRAWA AUTORSKIE
1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą filmu Konkursowego, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 1994, Nr 24, poz. 83), oraz że przysługują mu wyłączne osobiste i majątkowe autorskie do Pracy Konkursowej wraz z ewentualnymi zezwoleniami na rozpowszechnianie wizerunków Uczestników utrwalonych na zgłaszanej Pracy Konkursowej, jeżeli takie zezwolenia są wymagane prawem.
2. Uczestnik oświadcza, że zgłoszone przez niego filmy konkursowe nie zawierają treści naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub treści  lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich, nie nawołują do przemocy, nietolerancji, nie zawierają wulgaryzmów ani treści reklamowych osób trzecich.
3. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Prace Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac Konkursowych przez Organizatora lub Zleceniodawcę. W razie konieczności, Zwycięzca na żądanie Organizatora podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające przeniesienie praw autorskich do nagrodzonych prac.

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 107, poz. 926, ze zm.). Przekazanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Konkursie. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu, co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora.
2. Dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane w zakresie prowadzenia Konkursu oraz w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora oraz przedmiotów z nim powiązanych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r, o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom informacji handlowych i marketingowych od podmiotów powiązanych z Organizatorem. Uczestnik upoważnia Organizatora do przetwarzania danych osobowych i przekazywania Uczestnikowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na wskazanych adres e-mail i/lub nr telefonu, informacji handlowych zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144 poz. 1205 z późn. zm.)
4. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa zbiór danych osobowych i jego przetwarzanie zgłoszone są do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5. Na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz zasad korzystania ze Strony internetowej odpowiada Organizator. Dane kontaktowe udostępnione są na Stronie internetowej.

VIII. REKLAMACJE
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w trakcie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu.
2. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail Organizatora - tango@tailormadepr.pl z dopiskiem „Tango Squad – Pokaż, co potrafisz”. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany wiadomością wysłaną na adres e-mail podany w reklamacji.
3. Reklamacja powinna co najmniej zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz uzasadnienie reklamacji a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną powołaną przez Organizatora.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.
2. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
3. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.